GDPR - WebSite X5 PROFESSIONAL - SLOVENSKÝ PREDAJCA

  

Prejsť na obsah
GDPR (General Data Protection Regulation)
  
Informácie o spracúvaní osobných údajov
1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ladislav Jurdik JURsat COMPUTERS, IČO 11 948 124 ( ďalej len „JURsat COMPUTERS“, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Kontakt na Prevádzkovateľa:
Ladislav Jurdik JURsat COMPUTERS
Mučeníkov 1,
060 01  Kežmarok
IČO: 11948124
DIČ: 1020721372
IČ DPH: 1020721372
Tel: +421 52 452 2367
E-mail: jursat@jursat.sk
2.Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 a/ Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a servisných zákaziek
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúva osobné údaje:
  1. na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare,
  2. na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode 1. aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,
  3. na účely vybavovania servisnej zákazky okrem údajov uvedených v bode 1. aj údaje o servisovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri zadaní servisnej zákazky.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERS je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a v prípade vybavovania reklamácií a servisných zákaziek na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti JURsat COMPUTERS.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
  • prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním objednávky, reklamácií a servisných zákaziek
  • orgány finančnej správy, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti JURsat COMPUTERS
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
 b/ Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERS je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
c/ Nezáväzná objednávka tovaru
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERS je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
 d/ Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERSje nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.
 e, Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERSje nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
f/ Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERS je nevyhnutné na poskytnutie podpory.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.
 g/ Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERSje nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
 h/ Poskytovanie podpory cez Facebook
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť JURsat COMPUTERS bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou JURsat COMPUTERSje nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.
 i/ Uplatňovanie nárokov spoločnosti JURsat COMPUTERS
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti JURsat COMPUTERS nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách a servisných zákazkách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou JURsat COMPUTERS, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti JURsat COMPUTERS, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti JURsat COMPUTERS.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERS je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti JURsat COMPUTERS. Oprávneným záujmom spoločnosti JURsat COMPUTERS je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti JURsat COMPUTERS.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti JURsat COMPUTERS uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
 j/ Plnenie zákonných povinností spoločnosti JURsat COMPUTERS
Spoločnosť JURsat COMPUTERS spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až j) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti JURsat COMPUTERS.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou JURsat COMPUTERS je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou JURsat COMPUTERS.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
  • daňoví poradcovia, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
 3. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti JURsat COMPUTERS.:
a)    písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti.
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: jursat@jursat.sk
c)   Príslušnými právnymi predpismi.
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Návrat na obsah